Οροι χρήσης
Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Weblist.

Η εταιρεία Weblist μέσω της ιστοσελίδας www.Weblist.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω και τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου πρέπει να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των σελίδων - υπηρεσιών του , μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η εταιρεία Weblist καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρεία Weblist προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Weblist ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες στο διαδίκτυο.
Λαμβανομένων υπʼ όψιν τους παρόντες όρους και επειδή είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους, επισκέπτες ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την εταιρεία Weblist (και τους ανώτερους υπαλλήλους και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας μας.
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές (web links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η εταιρεία Weblist δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Η εταιρεία Weblist διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.Weblist.gr, τους όρους χρήσης, την εμπορική πολιτική οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.
Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της εταιρείας Weblist προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.